Avís legal

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establer-tes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Els RESPONSABLES es reserven el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web.

 

1.- Dades legals

Responsables web:       Estela Moreno Pérez

(“RESPONSABLES”)      N.I.F.: 46.786.956-B

                                         Paula Satoca Gómez

                                         N.I.F.: 47663505-F

Domicili professional: Avinguda Carrilet, núm. 3, Edifici D, 2a planta

                                        08902 – L’Hospitalet de Llobregat

                                        Telf: 932973474

 

2.- Condicions d’ús

Aquest lloc web conté materials preparats pels RESPONSABLES amb finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent en relació amb les qüestions analitzades. En cap cas el contingut publicat en aquest lloc web pot ser substitutiu d’assessorament professional ni suposen cap obligació contractual.

L’accés per part de l’usuari als continguts publicats no implica cap relació entre advocat i client. Per aquest motiu, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació publicada en aquest web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

De la mateixa manera, l’usuari NO ha d’enviar als RESPONSABLES informació confidencial de cap classe sense haver consultat prèviament amb qualsevol de les advocades i haver rebut autorització expressa i concreta per a remetre informació. En aquest darrer supòsit les dades seran tractades de conformitat amb l’apartat 4t.

 

2.1.- Drets de propietat intel.lectual i industrial

El lloc web així com la totalitat dels continguts publicats en aquest, entenent a títol enunciatiu, però no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual dels RESPONSABLES o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat dels RESPONSABLES o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront dels RESPONSABLES o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

3.- Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquesta web i/o aplicació ho fa pel seu risc i ventura. Els RESPONSABLES no es responsabilitzen dels errors o omissions en relació amb el contingut del web o a d’altres als que es pogués accedir a través d’aquest. De la mateixa manera tampoc se’ls considerarà responsables pels danys que es puguin derivar de l’ús d’aquest web i/o aplicació, ni per qualsevol actuació duta a terme sobre la base de la informació que es facilita en aquestes.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i/o aplicació. En conseqüència, els RESPONSABLES propietaris d’aquest lloc web no respondran pels danys i perjudicis que els referits elements poguessin causar a l’usuari o a tercers.

 

3.1.- Política d’enllaços

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden adreçar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Atès que els RESPONSABLES no poden controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte d’aquests continguts, ni de l’estat d’aquests llocs web.

De conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. 

 

4.- Protecció de dades

La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. 

Quan se sol·licitin expressament dades personals, pels RESPONSABLES,  per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari d’aquelles que es considerin imprescindibles, les quals seran tractades amb responsabilitat i de conformitat als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

5.- Ús de cookies

Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet el servidor web recordar algunes dades relatives a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament de la pàgina web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari.

Aquest lloc web utilitza únicament cookies de caràcter tècnic i funcional per al correcte funcionament i una adeqüada prestació del servei. 

 

6.- Llei aplicable

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.