DRET DE FAMILIA

Assessorament jurídic i processal en les ruptures de parella i altres conflictes familiars (visites avis, modificació de mesures, etc.)

  • Procediments de separació i divorci (judicial i notarial).
  • Procediments de guarda i custòdia, i modificació de mesures definitives .
  • Reclamacions de pensions d’aliments i compensatòria (en execució de sentència).
  • Procediments de reconeixement i impugnació de la filiació.
  • Parelles de fet. Constitució i dissolució.
  • Capitulacions matrimonials.
  • Dissolució del règim econòmic matrimonial.
  • Procediments de modificació de la capacitat d’obrar: tutela i curatela.